تحقیق ( مقاله ) با عنوان الگوریتم کلونی مورچه بهبود یافته برای حل مدل برنامه ریزی دو سطحی سیستم تولید و توزیع

تحقیق ( مقاله ) با عنوان الگوریتم کلونی مورچه بهبود یافته برای حل مدل برنامه ریزی دو سطحی سیستم تولید و توزیع

قبل از خرید حتما توضیحات را کامل مطالعه نمایید

صفحه اصلی
راهنما
محصولات
درباره ما
قوانین
نقشه سایت
تماس با ما

تحقیق ( مقاله ) با عنوان الگوریتم کلونی مورچه بهبود یافته برای حل مدل برنامه ریزی دو سطحی سیستم تولید و توزیع

18000 قیمت

تحقیق ( مقاله ) با عنوان الگوریتم کلونی مورچه بهبود یافته برای حل مدل برنامه ریزی دو سطحی سیستم تولید و توزیع

تحقیق ( مقاله ) با عنوان الگوریتم کلونی مورچه بهبود یافته برای حل مدل برنامه ریزی دو سطحی سیستم تولید و توزیع

تحقیق ( مقاله ) با عنوان الگوریتم کلونی مورچه بهبود یافته برای حل مدل برنامه ریزی دو سطحی سیستم تولید و توزیع

 

 

در فرمت ورد ، 16 صفحه قابل ویرایش

 

در این تحقیق یک مدل برنامه ریزی دو سطحی برای سیستم تولید و توزیع مورد بررسی قرار گرفته است. سطح اول این مدل، فرایند توزیع را کنترل می کند و با استفاده از یک مساله مسیریابی وسایل نقلیه با چند انبار فرمول بندی می شود. سطح دوم نیز هزینه های حمل و نقل تولید کننده را کنترل می کند و با استفاده از یک مساله ی حمل و نقل فرمول بندی می شود. برای حل این مدل، یک الگوریتم کلونی مورچه بهبود یافته ارائه شده است. به منظور بهبود الگوریتم کلونی مورچه یک عملگر جهش و یک رویکرد جستجوی محلی به این الگوریتم افزوده شده است. در ادامه برای پایدارکردن این الگوریتم از تنظیم  پارامتر به روش تاگوچی استفاده شده است و پس از اطمینان از عملکرد صحیح آن، با الگویتم ارائه شده در ادبیات مقایسه شده است. نتایج نشان می دهند که برای حل مدل برنامه ریزی دو سطحی سیستم تولید و توزیع در اندازه ی بزرگ، الگوریتم کلونی مورچه بهبود یافته در مقایسه با الگوریتم ارائه شده در ادبیات کارایی بیشتری دارد.

مدل برنامه ریزی دو سطحی یکی از مدل های برنامه ریزی ریاضی است، که در محدودیت های آن یک مساله ی بهینه سازی قرار دارد. این مدل برای تصمیم گیری غیر متمرکز توسعه داده شده و در آن یک رابطه ی سلسله مراتبی بین دو سطح  تصمیم گیری برقرار است. در هر سطح، یک تصمیم گیرنده قرار دارد که تلاش می کند در راستای منافع خود و بدون توجه به اهداف سطح دیگر تصمیم گیری نماید، اما تصمیم هایی که در هر سطح اتخاذ می شود، بر اهداف و منافع سطح دیگر تاثیر گذار است. مدل برنامه ریزی دو سطحی با هدف بررسی این دو سطح تصمیم گیری به صورت یکپارچه و یافتن پاسخی در جهت تحقق اهداف هر دو سطح، توسعه یافته است. در این مدل، تصمیم گیرنده ی سطح یک رهبر و تصمیم گیرنده ی سطح دو پیرو نامیده می شود. مدل برنامه ریزی دوسطحی به شیوه ی زیر فرمول بندی می شود .


خرید

پرداخت آنلاین